Kreditech in der Krise: Varengold Bank hilft aus

Die Varengold Bank investiert in das stark abgewertete Fintech Kreditech.